skip to Main Content

Werkplekonderzoek individueel

Doel van het werkplekonderzoek individueel:

De medewerker kan zonder verhoogd risico op provocatie of toename van de klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat alle werkzaamheden van de huidige functie uitvoeren. 

Doelgroep voor het werkplekonderzoek individueel:

Medewerkers (zowel beeldschermwerk als fysiek zware werkzaamheden) met klachten aan het houdings-en bewegingsapparaat waarvoor zij verzuimen of dreigen te verzuimen.

Werkwijze van het werkplekonderzoek individueel:

De bedrijfsfysiotherapeut voert het werkplekonderzoek uit en inventariseert met medewerker en leidinggevende de knelpunten waarna een plan van aanpak wordt opgesteld. Er wordt gewerkt volgens de beproefde methode van de participatieve werkaanpassing.

De aanpak ziet er als volgt uit:

Fase 1: Inventarisatie fysieke klachten

Doel: Vaststellen van de voorwaarden van herstel (optimaal functioneren) van de medewerker.

Middel: Anamnese en bewegingsonderzoek.

De medewerker geven we inzicht in de voorwaarden van herstel zodat hij/zij tijdens de werkplekanalyse kan meedenken over de knelpunten en mogelijke oplossingen.

Wanneer we zien dat van een organisatie veel medewerkers met dezelfde klachten worden aangemeld dan kan dat aanleiding te zijn om een traject van Gezond In bedrijf in te zetten. Denk daarbij aan b.v. Gezond werken met Beeldschermen of een Tilcursus of training fysieke belasting. Om structureel aandacht te besteden kunnen we ook ergocoachess opleiden.

Fase 2: Werkplekonderzoek

Doel: Inventariseren waar niet wordt voldaan aan de voorwaarden van herstel op de werkplek van de medewerker.

Middel: Werkplekonderzoek.

Inhoud: Beeldschermwerkplek: met behulp van een checklist wordt een werkplekanalyse uitgevoerd om knelpunten ten aanzien van de werkorganisatie, werkdruk, werkplek en werkwijze te inventariseren. Dit doen we op voor werkplekken op kantoor en thuis.

Fysieke belasting: er wordt een werkplekanalyse uitgevoerd naar de taken en handelingen waarbij wordt gekeken naar de vormen van fysieke belasting die voorkomen.

Besturen auto: voor medewerkers die langdurig gebruik maken van een bedrijfsvoertuig kunnen we een autowerkplekonderzoek uitvoeren.

Met behulp van de kennis over het klachtenpatroon van de medewerker wordt gekeken of de klachten binnen de huidige functie worden geprovoceerd en wat daarvan de oorzaak is. Het klachten- en prestatieniveau van de medewerker wordt gemeten met behulp van een VAS (Visual Analogue Scale).

Fase 3: Knelpunteninventarisatie

Doel: Inzicht krijgen in eigen problematiek en concrete doelen stellen.

Middel: Opstellen plan van aanpak met concrete acties.

Inhoud: De medewerker en de leidinggevende krijgen inzicht in de knelpunten. Gezamenlijk wordt gezocht naar haalbare oplossingen voor de knelpunten.

Er worden oplossingen gezocht op de volgende niveaus:

  • De inhoud van de taak en de tijdsduur van bepaalde taken.
  • De ergonomie van de werkplek.
  • De werktechniek van de medewerker. Op de werkplek worden met de medewerker werkafspraken gemaakt.

Er wordt een individueel plan van aanpak opgesteld. De volledige rapportage (met daarin de persoonlijke gegevens) wordt binnen drie werkdagen na uitvoering van het werkplekonderzoek, naar de medewerker gestuurd met een toestemmingsverklaring gegevensverstrekking. Wanneer het digitale akkoord voor gegevensverstrekking is ontvangen van de medewerker wordt de volledige rapportage naar de bedrijfsarts gestuurd. De korte rapportage zonder medische gegevens maar wel met het plan van aanpak wordt naar de opdrachtgever en casemanager gestuurd.

Fase 4: Evaluatie

Doel: Gedragsbehoud.

Middel: Training on the job.

Inhoud: Na 4-6 weken komt de bedrijfsfysiotherapeut opnieuw langs om de acties uit plan van aanpak te evalueren en bij te sturen indien nodig. Hiervan volgt een schriftelijke terugkoppeling.

Bij het zoeken naar ergonomische oplossingen zal gebruik worden gemaakt van de catalogi van vaste leveranciers van het bedrijf. Mocht een aanpassing bij deze leverancier niet voorhanden zijn, dan wordt gezocht naar leveranciers die het hulpmiddel wel hebben. Een hulpmiddel daarbij is onze website: www.topergonomie.nl 

Back To Top